ആഗോള കൊറോണരോഗബാധ 29715503 മരണസംഖ്യ 938406 രോഗമുക്തി 21526332

കൊച്ചി : ആഗോളതലത്തിൽ അതുവരെ ആകെ ആഗോള കൊറോണരോഗബാധ 29715503 മരണസംഖ്യ 938406 രോഗമുക്തി 21526332 എന്നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെമാത്രം കൊറോണരോഗബാധ 276545 മരണസംഖ്യ 5960 എന്നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി.

ആഗോളതലത്തിൽ 60894വ്യക്തികൾ അതിതീവ്രമായ രോഗം ബാധിച്ചു തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്.
തീവ്രമല്ലാത്ത രോഗബാധിതർ 7189871 വ്യക്തികളാണ്.

അമേരിക്കയിൽ ആകെ കൊറോണരോഗബാധ 6787737 മരണസംഖ്യ 200178 രോഗമുക്തി 4064659 .ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കൊറോണരോഗബാധ 5018034 മരണസംഖ്യ 82091 രോഗമുക്തി 3939111 ബ്രസീലിൽ ആകെ കൊറോണരോഗബാധ 4384299 മരണസംഖ്യ 133207 രോഗമുക്തി 3671128 എന്നിങ്ങനെയാണ്

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കൊറോണരോഗബാധ 5018034 മരണസംഖ്യ 82091 ബംഗ്ലാദേശിൽ ആകെ കൊറോണരോഗബാധ 341056 മരണസംഖ്യ 4802 പാകിസ്ഥാനിൽ ആകെ കൊറോണരോഗബാധ 302424 മരണസംഖ്യ 6389 എന്നിങ്ങനെയാണ്

രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള രോഗബാധയുടെ കണക്കുകൾ ചുവടെ